• pn-pt 8:00-16:00
 • 12 288 05 60
 • 12 278 66 43
 • biuro@welta.pl

Regulamin

  REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

1 Postanowienia wstępne

 

 1. Sklep internetowy Welta online , dostępny pod adresem internetowym www.welta.pl, prowadzony jest przez Welta sp.j. W.Szela & A.Sitarz z siedzibą w

32-020 Wieliczka, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w/dla Kraków Śródmieście Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000196151, o kapitale zakładowym 1 500 000,00, NIP 6830003321, REGON 350007206

 1. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 2. Welta Sp.j.  W.Szela & A.Sitarz oświadcza, że Pani/Pana dane są przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb prowadzonej działalności, za które zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych uważa się w szczególności: marketing własny towarów i usług oraz dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.
 3. W wyniku współpracy z podmiotami trzecimi wykonywującymi na rzecz Welta Sp. j.  W.Szela & A.Sitarz czynności (usługi kurierskie, przewoźnik), musi Pani/Pan, liczyć się z możliwością przekazywania wybranych danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do osiągnięcia zamierzonego celu będącego podstawą podjętej współpracy (dostawy towaru).
 4. Welta Sp. j.  W.Szela & A.Sitarz informuje, Pani/Pana dane przetwarza na podstawie przepisów prawa oraz udzielonych zgód. Informujemy, że udzielone zgody są dobrowolne i w każdym czasie ma Pani/Pan prawo do ich wycofania, co spowoduje usunięcie wszelkich Pani/Pana danych z Naszych systemów informatycznych oraz systemów informatycznych podmiotów trzecich, którym dane zostały przekazane. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania w tym również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz do bycia zapomnianym. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo do przeniesienia swoich danych z Naszych systemów informatycznych na rzecz wskazanego podmiotu. Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi na Nasze działania związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych do urzędu nadzorczego.

 

2 Definicje

 

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – Welta sp.j. W.Szela & A.Sitarz z siedzibą w Wieliczce przy ul. Bogucka 22 , kod pocztowy 32-020 NIP 6830003321 , REGON – 350007206
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze sklepu.
 5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.welta.eu
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania      umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą
 9. KontoKonto klienta w sklepie są w nim gromadzone dane podane przez niego w           Zamówieniach. KONTO – oznaczone indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem. Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach. 
 10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie zamówienie Konta.
 11. Formularz zamówienia – interaktywny dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie produktów do Koszyka oraz określenie warunków umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i formy płatności.
 12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, gdzie istnieje również możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

 

3 Kontakt ze Sklepem

 

 1. Adres Sprzedawcy: ul. Bogucka 22, 32-020 Wieliczka
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: zamowienia@welta.pl
 3. Numer telefonu Sprzedawcy: 12 278 12 73 – tel. kom.  532515982
 4. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy 22 1240 5080 1111 0000 5196 3460
 5. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 6. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku.

 

4 Wymagania techniczne

 

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową.
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies,
 4. zainstalowany program FlashPlayer.

 

5 Informacje ogólne

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Sklep prowadzi sprzedaż tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w polskich złotych.
 4. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
 5. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
 6. W przypadku Umowy obejmującej prenumeratę lub świadczenie usług na czas nieoznaczony końcową (ostateczną) ceną jest łączna cena obejmująca wszystkie płatności za okres rozliczeniowy.
 7. Gdy charakter przedmiotu Umowy nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie wysokości końcowej (ostatecznej) ceny, informacja o sposobie, w jaki cena będzie obliczana, a także o opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, będzie potwierdzona pisemnie droga mailową.

 

6 Zakładanie Konta w Sklepie

 

 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych
 1. Nazwa zamawiającego w przypadku firmy Pełna nazwa firmy
 2. Adres zamawiającego 
 3. NIP
 4. Adres mailowy zamawiającego
 5. Kontakt tel. do zamawiającego
 6. Rodzaj dokumentu rozrachunkowej 

– Faktura VAT firma

– Rachunek uproszczony 

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 3. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

7 Zasady składania Zamówienia

 

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. zalogować się do Sklepu (opcjonalnie);
 2. wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 4. jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 5. kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”/kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 6. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 

8 Oferowane metody dostawy oraz płatności

 

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 2. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,
 3. Odbiór osobisty dostępny po wcześniejszym uzgodnieniu pod adresem: Bogucka 22; 32-020 Wieliczka lub w oddziale firmy; 41-500 Chorzów, Składowa 30
 4. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 5. Płatność przy odbiorze
 6. Płatność za pobraniem
 7. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 8. Płatności elektroniczne
 9. Płatność kartą płatniczą
 10. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.

 

9 Wykonanie umowy sprzedaży

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta:
 4. płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 2 dni roboczych? od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
 5. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 6. płatności gotówką przy odbiorze osobistym przesyłki, Klient obowiązany jest dokonać płatności przy odbiorze przesyłki w terminie 5dni roboczych od dnia otrzymania informacji o gotowości przesyłki do odbioru.
 7. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż odbiór osobisty, Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 8. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 9. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
 10. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą   – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży,
 12. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta.
 13. W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin. Jeżeli klient będzie chciał inaczej powinien złożyć osobne zamówienie do każdego innego terminu realizacji zamówienia.
 14. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
 15. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 16. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu gotówką przy odbiorze osobistym – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
 17. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski ze sklepu internetowego.
 18. Istnieje możliwość zamówienia z terenu krajów Unii Europejskiej poza sklepem internetowym kierując zamówienie na adres sprzedaz@welta.pl
 19. Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny.

 

10 Reklamacje i gwarancja

 

 1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:
    a) Podstawy i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu    niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93)
    b) Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania   można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@welta.pl  lub telefonicznie pod nr  532 515 982 lub 12 278 12 73
      c) Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: Wieliczka,  ul. Bogucka 22
    d) Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny sposób podany przez Klienta. 
 2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    a) Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sprzedaz@welta.pl
    b) W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe.
      c) Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
      d) Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę.
 3. e) W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie Produktu w Sklepie. Sprzedawca dołączy też kartę gwarancyjną do sprzedanego Produktu. 

 

11 Prawo odstąpienia od umowy

 

 1. Konsumentowi, przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
  2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsument może złożyć w formie pisemnej wraz ze zwracanym towarem.
  4. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
  6. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
  7. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
  8. Konsument nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego.
  9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech
  i funkcjonowania rzeczy.
  10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumenta zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, za wyjątkiem kosztów transportu.
  11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

12 Postanowienia końcowe

 

 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu Internetowego i są zgodnie z prawem polskim. 
 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i mógł się z nimi zapoznać.
 3. Żadne z postanowień Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Usługobiorcy. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Usługodawca deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.
 4. Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem Internetowym, a Konsumentami w pierwszej kolejności będą rozstrzygane na drodze polubownej. W razie niedojścia do skutku takowego zakończenia sprawy właściwym do rozpoznania sporu będzie sąd powszechny właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 
Top
Wybierz walutę
Twój Koszyk