• Po-Pia 8:00-16:00
 • 12 288 05 60
 • 12 278 66 43
 • biuro@welta.pl

Predpisy

  PREDPISY PRE WEBOVÝ OBCHOD

 

1 Predbežné ustanovenia

 

 1. Internetový obchod Welta , dostupný na internetovej adrese www.welta.pl, prevádzkuje spoločnosť Welta sp.j. W.Szela & A.Sitarz so sídlom v

32-020 Wieliczka, zapísaná do Národného súdneho registra Okresným súdom w/d Kraków Śródmieście, Obchodné oddelenie Národného súdneho registra pod číslom KRS 0000196151, so základným imaním 1 500 000,00, NIP 6830003321, REGON 350007206.

 1. Tieto obchodné podmienky sú určené Spotrebiteľom aj Podnikateľom využívajúcim Obchod a stanovujú pravidlá používania Internetového obchodu a zásady a postup pri uzatváraní zmlúv o predaji na diaľku so Zákazníkom prostredníctvom Obchodu.
 2. Welta Sp.j. W.Szela & A.Sitarz vyhlasuje, že vaše údaje sú spracúvané na účely vybavenia vašej objednávky, vybavenia vašej reklamácie a plnenia oprávnených potrieb vykonávanej podnikateľskej činnosti, za ktorú sa podľa zákona o ochrane osobných údajov považuje najmä: marketing vlastných tovarov a služieb a uplatňovanie nárokov súvisiacich s vykonávanou podnikateľskou činnosťou.
 3. V dôsledku spolupráce s tretími stranami, ktoré vykonávajú činnosti v prospech spoločnosti Welta Sp. j. W.Szela & A.Sitarz (kuriérske služby, prepravca), musíte vziať do úvahy možnosť prenosu vybraných osobných údajov tretím stranám v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie zamýšľaného účelu, ktorý je základom uskutočnenej spolupráce (doručenie tovaru).
 4. Welta Sp. j. W.Szela & A.Sitarz vás informuje, že vaše údaje sa spracúvajú na základe právnych predpisov a udelených súhlasov. Radi by sme vás informovali, že poskytnuté súhlasy sú dobrovoľné a máte právo ich kedykoľvek odvolať, čo bude mať za následok odstránenie všetkých vašich údajov z našich informačných systémov a systémov tretích strán, ktorým boli údaje odovzdané. Dovoľujeme si vás informovať, že máte právo na prístup k svojim údajom, ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie ich spracovania vrátane práva namietať proti spracovaniu vašich údajov a práva byť zabudnutý. Okrem toho máte právo na prenos svojich údajov z Našich IT systémov na určený subjekt. Radi by sme vás informovali, že máte právo podať sťažnosť proti Nášmu spracúvaniu vašich osobných údajov dozornému orgánu.

 

2 Definície

 

 1. Spotrebiteľ - fyzická osoba, ktorá uzatvára s predávajúcim zmluvu v rámci obchodu, ktorej predmet priamo nesúvisí s jej ekonomickou alebo profesionálnou činnosťou.
 2. Predajca - Welta sp.j. W.Szela & A.Sitarz so sídlom Wieliczka, ul. Bogucka 22 , PSČ 32-020 NIP 6830003321 , REGON - 350007206
 3. Zákazník - akýkoľvek subjekt, ktorý nakupuje prostredníctvom obchodu.
 4. Podnikateľ - fyzická osoba, právnická osoba a organizačná zložka, ktorá nie je právnickou osobou, ale ktorej osobitný zákon priznáva právnu subjektivitu, vykonávajúca vo vlastnom mene hospodársku činnosť, ktorá využíva obchod.
 5. Obchod - v internetovom obchode, ktorý predávajúci prevádzkuje na internetovej adrese www.welta.eu.
 6. Zmluva na diaľku - zmluva uzavretá so zákazníkom prostredníctvom organizovaného systému uzatvárania zmlúv na diaľku (v rámci obchodu) bez súčasnej fyzickej prítomnosti zmluvných strán, s výhradným použitím jedného alebo viacerých prostriedkov komunikácie na diaľku až do uzavretia zmluvy vrátane.
 7. Predpisy - tieto Pravidlá obchodu.
 8. Objednávka - vyhlásenie vôle Zákazníka urobené prostredníctvom Objednávkového formulára a zamerané priamo na uzavretie kúpnej zmluvy na Produkt alebo Produkty s Predávajúcim
 9. ÚčetÚčet zákazníka v obchode ukladá údaje zadané zákazníkom v časti Objednávky. ÚČET - označený individuálnym menom (loginom) a heslom. Súbor zdrojov v IKT systéme poskytovateľa služieb, v ktorom sa zhromažďujú údaje zákazníka vrátane informácií o zadaných Objednávkach. 
 10. Registračný formulár - formulár dostupný v obchode na vytvorenie objednávky účtu.
 11. Objednávkový formulár - interaktívny systém dostupný v obchode, ktorý umožňuje objednávateľovi zadať objednávku, najmä pridaním výrobkov do košíka a určením podmienok kúpnej zmluvy vrátane spôsobu dodania a spôsobu platby.
 12. Košík - prvok softvéru obchodu, v ktorom sú viditeľné výrobky, ktoré si zákazník vybral na nákup, a v ktorom je tiež možné určiť a upraviť údaje objednávky, najmä množstvo výrobkov.
 13. Produkt - hnuteľná vec/služba dostupná v Obchode, ktorá je predmetom kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.
 14. Predajná zmluva - Kúpna zmluva na Produkt uzatvorená alebo uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu. Kúpnou zmluvou sa rozumie - podľa vlastností Produktu - aj zmluva o poskytovaní služieb a zmluva o dielo.

 

3 Kontakt s obchodom

 

 1. Adresa predávajúceho: ul. Bogucka 22, 32-020 Wieliczka
 2. E-mailová adresa predávajúceho: zamowienia@welta.pl
 3. Telefónne číslo predávajúceho: 12 278 12 73 - mobil: 532515982
 4. Číslo bankového účtu predávajúceho 22 1240 5080 1111 0000 5196 3460
 5. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim prostredníctvom adries a telefónnych čísel uvedených v tomto odseku.
 6. Zákazník môže komunikovať s predávajúcim telefonicky od pondelka do piatku v čase od 8.00 do 16.00 hod.

 

4 Technické požiadavky

 

Na používanie Obchodu, vrátane prehliadania sortimentu Obchodu a zadávania objednávok na Výrobky, sú potrebné tieto údaje:

 1. koncové zariadenie s prístupom na internet a webovým prehliadačom.
 2. aktívne konto elektronickej pošty (e-mail),
 3. povolené súbory cookie,
 4. FlashPlayer je nainštalovaný.

 

5 Všeobecné informácie

 1. Predávajúci v maximálnom rozsahu povolenom zákonom nenesie zodpovednosť za akékoľvek poruchy vrátane prerušenia prevádzky Obchodu spôsobené vyššou mocou, neoprávnenými zásahmi tretích strán alebo nekompatibilitou Obchodu s technickou infraštruktúrou Zákazníka.
 2. Prezeranie sortimentu obchodu si nevyžaduje vytvorenie konta. Zadávanie objednávok Zákazníkom na Produkty zo sortimentu Obchodu je možné buď po vytvorení Konta v súlade s ustanoveniami § 6 Obchodných podmienok, alebo poskytnutím potrebných osobných a adresných údajov, ktoré umožnia realizáciu Objednávky bez vytvorenia Konta.
 3. Obchod predáva len v Poľskej republike v poľských zlotých.
 4. Ceny v obchode sú uvedené v poľských zlotých a sú to ceny brutto (vrátane DPH).
 5. Konečná (finálna) suma, ktorú má Zákazník zaplatiť, pozostáva z ceny za Produkt a nákladov na dodanie (vrátane nákladov na dopravu, doručenie a poštovné), o ktorých je Zákazník informovaný na stránkach Obchodu pri zadávaní Objednávky, a to aj v okamihu vyjadrenia vôle byť viazaný Kúpnou zmluvou.
 6. V prípade zmluvy, ktorá sa vzťahuje na predplatné alebo služby na dobu neurčitú, je konečnou (definitívnou) cenou celková cena vrátane všetkých platieb za fakturačné obdobie.
 7. Ak povaha predmetu zmluvy primerane neumožňuje vypočítať konečnú (definitívnu) cenu vopred, spôsob výpočtu ceny, ako aj poplatky za dopravu, dodanie, poštové služby a iné náklady sa potvrdia písomne e-mailom.

 

6 Vytvorenie konta v obchode

 

 1. Ak si chcete zriadiť účet v obchode, musíte vyplniť registračný formulár. Je potrebné poskytnúť nasledujúce údaje
 1. Názov verejného obstarávateľa v prípade spoločnosti Úplný názov spoločnosti
 2. Adresa verejného obstarávateľa 
 3. NIP
 4. E-mailová adresa kupujúceho
 5. Telefonický kontakt s klientom
 6. Typ dokladu o vyrovnaní 

- Spoločnosť vystavujúca faktúry DPH

- Zjednodušený účet 

 1. Vytvorenie konta v obchode je bezplatné.
 2. Prihlásenie do účtu sa vykoná zadaním prihlasovacieho mena a hesla, ktoré boli stanovené v registračnom formulári.
 3. Zákazník môže kedykoľvek zrušiť účet bez uvedenia dôvodu a bez akýchkoľvek poplatkov, a to zaslaním príslušnej žiadosti predávajúcemu, najmä e-mailom alebo písomne na adresy uvedené v § 3.

 

7 Pravidlá zadávania objednávky

 

Na podanie objednávky je potrebné:

 1. prihlásiť sa do obchodu (voliteľné);
 2. vyberte výrobok, ktorý je predmetom objednávky, a potom kliknite na tlačidlo "Pridať do košíka" (alebo ekvivalentné tlačidlo);
 3. prihláste sa alebo použite možnosť zadať objednávku bez registrácie;
 4. ak bola zvolená možnosť odoslania Objednávky bez registrácie - vyplňte objednávkový formulár zadaním údajov príjemcu Objednávky a adresy, na ktorú má byť Výrobok doručený, vyberte typ zásielky (spôsob doručenia Výrobku), zadajte fakturačné údaje, ak sa líšia od údajov príjemcu Objednávky,
 5. kliknite na tlačidlo "Objednať a zaplatiť" a potvrďte objednávku kliknutím na odkaz zaslaný v e-maile,
 6. vybrať si jeden z dostupných spôsobov platby a v závislosti od spôsobu platby zaplatiť za objednávku v stanovenej lehote podľa § 8 bod 3.

 

8 Ponúkaný spôsob doručenia a platby

 

 1. Zákazník môže využiť nasledujúce spôsoby doručenia alebo prevzatia objednaného výrobku:
 2. Doručenie kuriérom, dobierka,
 3. Osobný odber je možný po predchádzajúcej dohode na adrese: Bogucka 22; 32-020 Wieliczka alebo v pobočke spoločnosti; 41-500 Chorzów, Składowa 30
 4. Zákazník môže použiť tieto spôsoby platby:
 5. Platba pri dodaní
 6. Dobierka
 7. Platba bankovým prevodom na účet predávajúceho
 8. Elektronické platby
 9. Platba platobnou kartou
 10. Podrobné informácie o spôsoboch doručenia a prijateľných spôsoboch platby nájdete za stránkami obchodu.

 

9 Plnenie kúpnej zmluvy

 

 1. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy medzi zákazníkom a predávajúcim dochádza po tom, čo zákazník zadá objednávku prostredníctvom objednávkového formulára v internetovom obchode v súlade s § 7 Obchodných podmienok.
 2. Po odoslaní objednávky predávajúci bezodkladne potvrdí jej prijatie a zároveň ju prijme na realizáciu. Potvrdenie prijatia Objednávky a jej prijatie na realizáciu je vykonané tak, že Predávajúci zašle Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom v procese zadávania Objednávky príslušnú e-mailovú správu, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenia Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na realizáciu, ako aj potvrdenie o uzatvorení Kúpnej zmluvy. Prijatím uvedenej e-mailovej správy Zákazníkom je Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzatvorená.
 3. Ak si zákazník vyberie:
 4. platba bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou, je zákazník povinný vykonať platbu do 2 pracovných dní? odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy - inak bude objednávka zrušená.
 5. na dobierku, je zákazník povinný vykonať platbu pri dodaní.
 6. platba v hotovosti pri osobnom prevzatí zásielky, je zákazník povinný vykonať platbu pri prevzatí zásielky do 5 pracovných dní odo dňa prijatia informácie, že zásielka je pripravená na prevzatie.
 7. Ak si Zákazník zvolil iný spôsob doručenia ako osobný odber, Predávajúci odošle Výrobok v lehote uvedenej v jeho popise (podľa odseku 5 tohto článku), a to spôsobom, ktorý si Zákazník zvolil pri zadávaní Objednávky.
 8. Pri objednávaní produktov s rôznymi dodacími lehotami je dátumom dodania najdlhší uvedený dátum. Pri objednávaní Výrobkov s rôznymi dodacími lehotami má Zákazník možnosť požiadať o dodanie Výrobkov po častiach alebo o dodanie všetkých Výrobkov po dokončení celej objednávky.
 9. Začiatok lehoty na dodanie Výrobku Zákazníkovi sa počíta takto:
 10. Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.
 11. Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy,
 12. Ak sa Zákazník rozhodne pre osobný odber Výrobku, Výrobok bude pripravený na prevzatie Zákazníkom v deň uvedený v popise Výrobku. O pripravenosti Produktu na vyzdvihnutie bude Predávajúci Zákazníka dodatočne informovať zaslaním príslušnej e-mailovej správy na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú pri zadávaní Objednávky.
 13. Pri objednávaní produktov s rôznymi dátumami pripravenosti je dátumom pripravenosti najdlhší uvedený dátum. Ak si zákazník želá niečo iné, mal by zadať samostatnú objednávku pre každý iný dátum dodania.
 14. Začiatok lehoty, počas ktorej má byť Výrobok pripravený na prevzatie Zákazníkom, sa počíta takto:
 15. Ak si zákazník zvolí platbu bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou - odo dňa pripísania sumy na bankový účet predávajúceho.
 16. Ak si zákazník zvolí spôsob platby na dobierku - odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy.
 17. Dodanie výrobku sa uskutočňuje výlučne v Poľsku z internetového obchodu.
 18. Z krajín Európskej únie je možné objednávať aj mimo internetového obchodu, a to zaslaním objednávky na túto adresu sprzedaz@welta.pl
 19. Osobný odber výrobku zákazníkom je bezplatný.

 

10 Reklamácie a záruka

 

 1. Reklamácie pre nesúlad výrobku s kúpnou zmluvou:
    a) Dôvody a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ktorý je spotrebiteľom, za nesúlad výrobku s kúpnou zmluvou sú uvedené v zákone č. 16 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 93).
    b) Oznámenia o nesúlade výrobku s kúpnou zmluvou a príslušné žiadosti je možné zasielať e-mailom na túto adresu: sprzedaz@welta.pl  alebo telefonicky na čísle 532 515 982 alebo 12 278 12 73
      c) Ak je to potrebné na posúdenie nesúladu výrobku so zmluvou, je potrebné ho doručiť na adresu: Bogucka 22
    d) Predávajúci je povinný reagovať na žiadosť zákazníka bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní. Odpoveď na reklamáciu sa zasiela na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom alebo iným spôsobom určeným Zákazníkom. 
 2. Sťažnosti týkajúce sa poskytovania elektronických služieb poskytovateľom služieb:
    a) Reklamácie týkajúce sa poskytovania Elektronických služieb prostredníctvom Internetového obchodu môže Zákazník podávať prostredníctvom e-mailu na nasledujúcu adresu: sprzedaz@welta.pl
    b) V uvedenom e-maile uveďte čo najviac informácií a okolností o predmete sťažnosti, najmä povahu a dátum nezrovnalosti a kontaktné údaje.
      c) Poskytovateľ služieb vybaví sťažnosť bezodkladne, najneskôr do 14 pracovných dní.
      (d) Odpoveď poskytovateľa služieb na sťažnosť sa zašle na e-mailovú adresu klienta uvedenú v sťažnosti alebo na inú adresu, ktorú klient uvedie.
 3. e) Ak bola na výrobok poskytnutá záruka, informácie o záruke, ako aj jej obsah, budú uvedené v popise výrobku v obchode. Predávajúci k predávanému Výrobku priloží aj záručný list. 

 

11 Právo na odstúpenie od zmluvy

 

 1. Spotrebiteľ má podľa článku 27 zákona o ochrane spotrebiteľa právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku bez uvedenia dôvodu a bez vynaloženia nákladov, s výnimkou nákladov uvedených v článku 33, článku 34 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  (2) Lehota na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku je 14 dní od doručenia veci a na dodržanie lehoty postačuje odoslanie vyhlásenia pred uplynutím tejto lehoty.
  (3) Vyhlásenie o odstúpení od zmluvy môže spotrebiteľ podať písomne spolu s vráteným tovarom.
  (4) Predávajúci bezodkladne potvrdí Spotrebiteľovi e-mailom (uvedeným pri uzatváraní zmluvy a iným, ak je uvedený v predloženom vyhlásení) prijatie vyhlásenia o odstúpení od zmluvy.
  (5) V prípade odstúpenia sa zmluva považuje za neuzavretú.
  (6) Spotrebiteľ je povinný vrátiť vec predávajúcemu bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať vec späť pred jej uplynutím.
  (7) Spotrebiteľ vráti tovar, ktorý je predmetom zmluvy a od ktorého odstúpil, na vlastné náklady a nebezpečenstvo.
  (8) Spotrebiteľ nenesie náklady na dodanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak spotrebiteľ neudelil súhlas s plnením pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy alebo nebol pri udelení tohto súhlasu informovaný o strate svojho práva na odstúpenie od zmluvy alebo ak obchodník neposkytol potvrdenie podľa § 15 ods. 1 a § 21 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.
  (9) Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty veci, ktorá je predmetom zmluvy a ktorá vznikla v dôsledku používania veci, ktorá je predmetom zmluvy, nad mieru nevyhnutnú na zistenie jej povahy, vlastností alebo znakov.
  a fungovanie vecí.
  (10) Predávajúci bezodkladne, najneskôr však do 14 dní odo dňa doručenia vyhlásenia o odstúpení od zmluvy predloženého spotrebiteľom, vráti spotrebiteľovi všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil, s výnimkou nákladov na dopravu.
  (11) Predávajúci vráti platbu rovnakým platobným prostriedkom, aký použil spotrebiteľ, ak spotrebiteľ výslovne nesúhlasil s iným platobným prostriedkom, ktorý spotrebiteľovi nespôsobuje žiadne náklady.
  (12) Predávajúci môže zadržať vrátenie platby prijatej od spotrebiteľa, kým nedostane vec späť alebo kým spotrebiteľ nepredloží doklad o jej vrátení, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.

 

12 Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sú v súlade s poľským právom. 
 2. Zmeny obchodných podmienok internetového obchodu vykonané poskytovateľom služieb sú pre klienta záväzné za predpokladu, že klient bol o zmenách riadne informovaný a mohol sa s nimi oboznámiť.
 3. Žiadne ustanovenie týchto podmienok nemá za cieľ porušovať práva Príjemcu služby. V prípade, že niektorá časť Podmienok je v rozpore s platnými právnymi predpismi, Poskytovateľ služby vyhlasuje, že tieto právne predpisy bezvýhradne dodržiava a uplatňuje namiesto napadnutého ustanovenia Podmienok.
 4. Všetky spory vyplývajúce z kúpnych zmlúv medzi internetovým obchodom a spotrebiteľmi sa najprv riešia zmierom. Ak k takémuto priateľskému urovnaniu nedôjde, spor bude riešiť všeobecný súd príslušný podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov. 
Top
Vyberte menu
Twój Koszyk